Przejdź do treści

Opracowanie strategii

Celem tego etapu jest opracowanie lub aktualizacja strategii działania w oparciu o przeprowadzone analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia z wykorzystaniem najnowszych metod pracy oraz z zaangażowaniem zespołu kluczowych pracowników po stronie klienta.

1. Analizy strategiczne

Dzięki przeprowadzeniu analiz strategicznych można:

 •  Podsumować wiedzę w organizacji na temat otoczenia zewnętrznego oraz konkurencji
 • Zebrać syntetycznie wszystkie informacje potrzebne do podejmowania decyzji strategicznych oraz kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa.

Do narzędzi stosowanych na tym etapie należą m.in.:

  • Analiza PEST
  • Analiza SWOT
  • 5 sił Portera
  • Model Osterwaldera

Analiza PEST

Dzięki analizie PEST można:

 • poznać otoczenie w różnych obszarach, poszukując w nim szans na rozwój i identyfikować możliwe zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie biznesu
 • w systemowy sposób przeanalizować większość szans i zagrożeń
 • szukać możliwości rozwoju w sposób wyróżniający się na tle konkurencji

Analiza SWOT 

Dzięki analizie SWOT można:

 • poznać swoje mocne strony, aby móc na nich się skoncentrować i z nich korzystać
 • wdrożyć odpowiednie działania zmierzające do minimalizacji wpływu słabych stron
 • zidentyfikować w otoczeniu istniejące szanse i wdrożyć odpowiednie działania, które pozwolą na maksymalizację efektów
 • rozpoznać nadchodzące zagrożenia i przygotować się na ich odparcie, albo przedefiniować swój model biznesowy, tak aby te zmiany nie były dotkliwe dla przedsiębiorstwa

Analiza 5 sił Portera

Analiza wpływu pięciu sił Portera na prowadzone przedsięwzięcie pozwala na:

 • poznanie swojej siły przetargowej wobec nabywców i odbiorców i odpowiednie dostosowanie do tego strategii swojego działania
 • zidentyfikowanie wprowadzanych na rynek nowych produktów lub ich substytutów, które mogą zmienić zwyczaje konsumentów i przez to znacząco wpłynąć na prowadzony biznes
 • uniknięcie przykładów z historii, które pokazują, iż ignorowanie lub złe odczytanie sygnałów z rynku może doprowadzić do katastrofy (Kodak, Nokia, papierowe wydania gazet)
2. Opracowanie misji i wizji

Proces opracowywania misji i wizji jest najczęściej bardzo długotrwały, wymaga kilku podejść. Zespół pracujący nad misją i wizją jest zwykle niezadowolony z brzmienia kolejnych wersji. Aby uczynić ten proces efektywnym, przyjemnym i krótszym moderujemy spotkanie korzystając z naszego doświadczenia, zadajemy kilka sprawdzonych pytań, które pomagają zespołom oddać w opracowanej misji i wizji rzeczywiste wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo zapewniając budowę spójnego wizerunku i kierowanie się nimi przy planowaniu i realizacji strategii działania.

Korzyści:

 • wzmocnienie poczucia tożsamości pracowników
 • zwiększenie ich zaangażowania w pracę
 • ułatwienie planowania konkretnych działań
 • uproszczenie funkcjonowania poprzez wyznaczenie kierunku
3. Model biznesowy

W czasie warsztatów strategicznych z kluczowymi pracownikami dokonujemy diagnozy obecnego modelu biznesowego i planujemy zmiany.

Przeprowadzamy rozbudowaną analizę SWOT dla poszczególnych pól modelu w celu dopracowania modelu, znalezienia ryzyk i słabych miejsc, tak aby zaakceptowany model był optymalny dla przedsiębiorstwa i jego wdrożenie prowadziło do optymalnych efektów.

Korzyści:

 • przeprowadzenie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zidentyfikowanie nowych propozycji wartości dopasowanych do poszczególnych segmentów klientów
 • dokładnie zaplanowane działania w dziewięciu podstawowych  obszarach
 • skoncentrowanie się na propozycji wartości, dzięki której możliwe jest bezproblemowe wykonywanie swoich zadań, osiąganie planowanych korzyści oraz rozwiązywanie najbardziej uciążliwych problemów

4. Wybór strategii

Po ocenie modelu biznesowego następuje jego dopracowanie oraz przełożenie na inicjatywy strategiczne/ plany działania.

Aby przedsiębiorstwo mogło osiągać zaplanowane cele kolejnym krokiem jest opracowanie strategii sprzedaży.

5. Mierniki

Aby uzgodnione cele strategiczne miały szansę na ich osiągnięcie budujemy przejrzysty model wskaźników dostosowany do procesów w przedsiębiorstwie i celów strategicznych zapewniający monitorowanie realizacji strategii, wykrywanie niezgodności i wczesną diagnozę niezgodności oraz reagowanie na pojawiające się odchylenia.

powrót