Przejdź do treści

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór na dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego trwa! To niepowtarzalna okazja, żeby przeszkolić siebie lub pracowników i zwiększać swoje kompetencje. Warto już teraz zaplanować swoje działania rozwojowe, aby być gotowym w dniu ogłoszenia naboru!

Nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane ze środków jakie oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zachęcamy do kontaktu oraz do zapoznania się z naszą ofertą.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

1.   Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia funduszu było zapobieganie utraty przez pracowników zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na rynku pracy.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

2.   Kto może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinasowanie może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Spełnić należy wymogi dotyczące obowiązujących w danym powiecie priorytetów. Pracownik powinien być zatrudniony na umową o pracę, nie ma jednak znaczenia na jaką część etatu. Pracodawca jako osoba pracująca, również może starać się o dofinansowanie, aby skorzystać ze szkoleń.

3.   Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki z KFS można przeznaczyć na koszty kształcenia ustawicznego takie jak:

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • Szkolenia, kursy i studia podyplomowe
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • Badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach naszej oferty można skorzystać ze środków z KFS na dwa rodzaje szkoleń:

 • Organizowane przez nas szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte zorganizowane tylko dla Państwa pracowników

4.   Jaka jest wysokość dofinansowania?

W przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro) jest to 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm 80%. Sprawdź, czy jesteś mikro w kwalifikatorze PARP 

5.   Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

 • Kontaktujesz się z nami i określasz potrzeby szkoleniowe Twoje albo Twoich pracowników, a wtedy my przygotowujemy indywidualną ofertę.
 • Pomagamy Ci przygotować wniosek o dofinansowanie, który składasz następnie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz informację o decyzji na temat dofinansowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierasz z urzędem umowę na realizację działań w ramach KFS.
 • Zawierasz z nami umowę o świadczenie usług szkoleniowych oraz zawierasz z wysyłanymi na szkolenie pracownikami umowę pracownik-pracodawca określającą prawa i obowiązki stron. My zajmujemy się wszelkimi formalnościami.
 • Kierujesz pracowników na wybrane szkolenia.
 • Po zakończonym szkoleniu otrzymujesz dofinansowanie z urzędu i opłacasz szkolenie.

Pula środków z KFS jest ograniczona, a przy rozpatrywaniu wniosków często liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc osoby zainteresowane do podjęcia jak najszybciej działań, aby skorzystać z możliwości dofinansowania.

Z naszą ofertą szkoleniową można zapoznać się w zakładce szkolenia, a w celu ustalenia konkretnej oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Bliższe informacje:

Lidia Walczak
tel. 796 021 533
e-mail: l.walczak@navigator.com.pl