Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane również ze środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą.

KFS

1.   Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia funduszu było zapobieganie utraty przez pracowników zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na rynku pracy.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

2.   Kto może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinasowanie może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Pracownik powinien być zatrudniony na umową o pracę, nie ma jednak znaczenia na jaką część etatu. Pracodawca, jako osoba pracująca, również może starać się o dofinansowanie, aby skorzystać ze szkoleń.

3.   Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki z KFS można przeznaczyć na koszty kształcenia ustawicznego takie jak:

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • Badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

  zawodowej po ukończeniu kształcenia

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach naszej oferty można skorzystać ze środków z KFS na dwa rodzaje szkoleń:

 • Organizowane przez nas szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte zorganizowane tylko dla Państwa pracowników

4.   Jaka jest wysokość dofinansowania?

W 2019 roku dofinansowanie w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro) wynosiło 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm 80%. Jednocześnie kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

5.   Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

 • Kontaktujesz się z nami i określasz potrzeby szkoleniowe Twoje albo Twoich pracowników, a wtedy my przygotowujemy indywidualną ofertę.
 • Piszemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, który składasz następnie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz informację o decyzji na temat dofinansowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierasz z urzędem umowę na realizację działań w ramach KFS.
 • Zawierasz z nami umowę o świadczenie usług szkoleniowych oraz zawierasz z wysyłanymi na szkolenie pracownikami umowę pracownik-pracodawca określającą prawa i obowiązki stron. My zajmujemy się wszelkimi formalnościami.
 • Po otrzymaniu środków opłacasz szkolenie i kierujesz na nie pracownika.
 • Po zakończonym szkoleniu w ciągu 14 dni dostarczasz do urzędu wystawioną przez nas fakturę oraz kserokopię certyfikatów ukończenia szkolenia.

Pula środków z KFS jest ograniczona, a przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc osoby zainteresowane do podjęcia jak najszybciej działań, aby skorzystać z możliwości dofinansowania.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Z naszą ofertą szkoleniową można zapoznać się w zakładce szkolenia, a w celu ustalenia konkretnej oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Bliższe informacje:

Katarzyna Uljasz
tel. 796 021 533
e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl