Przejdź do treści

doradztwo strategiczne

Zmniejszają się zyski, firma nie jest tak rentowna jak powinna być…
Pojawiają się nieznane zagrożenia, świat nie działa według przewidywanych schematów.
Zmiany dzieją się szybciej, reakcje rynku nie są racjonalne, brakuje surowców…
Zamiast zdobywać nowych klientów, dotychczasowi odchodzą…
Nie realizuje się założonych planów…

Czy tak być musi?

Odpowiedź na to jest prosta – NIE!

Działania zmierzające do poprawy sytuacji są jednak nieco bardziej złożone. Proponujemy doradztwo strategiczne obejmujące przebudowę strategii działania i opracowanie nowego modelu biznesowego opartego o model Alexa Osterwaldera i stworzenie Value Proposition dla klienta.

Korzyści jakie można osiągnąć to:

  • Zwiększenie zysku firmy
  • Stworzenie skutecznego modelu biznesowego opartego o Value Proposition
  • Osiągnięcie przewagi nad konkurencją

Analiza firmy i otoczenia

W naszych działaniach wykorzystujemy narzędzia pozwalające na zdiagnozowaniu sytuacji wewnątrz firmy oraz jej otoczeniu. Analizujemy dane pochodzące z rynku, czynniki wchodzące w skład pięciu sił Portera (konkurencja, substytuty, nowe produkty, nabywcy i dostawcy).

Badamy czynniki sukcesu i analizujemy trendy, prowadzimy wywiady z klientami oraz dokonujemy analizy PEST (ekonomia, społeczeństwo i demografia, technologia, polityka i prawo)

Na tej podstawie powstaje raport dotyczący sytuacji na rynku w rozbiciu na segmenty, panujące w nich trendy oraz analiza SWOT dotycząca konkretnej firmy.

 

Ustalenie celów strategicznych

Efektem analiz doradztwa strategicznego powinno być ustalenie celów strategicznych. Nasze działania wspomagają klientów w „twardym” ujęciu celów, w ich zrozumieniu i odróżnianiu od działań strategicznych. Cel strategiczny oznacza przyjęcie pewnych wielkości jako tych, które firma chce osiągnąć, aby mogła rozwijać się i realizować swoje zadania. Cel strategiczny wynika z wizji, obejmuje horyzont kilku lat, uwzględnia panujące warunki w makrootoczeniu, trendy rynkowe, działania konkurencji, powinien być mierzalny.

Opracowanie strategii

Strategia jest planem zmierzającym do osiągnięcia celu strategicznego. W strategii określa się rodzaje działań i ich priorytety. Dobra strategia nie powinna być dłuższa niż 2 kartki A4, powinna obejmować podstawowe kierunki rozwoju firmy, jej zadania sprzedażowe, tworzyć skuteczny model biznesowy oraz dawać klientowi unikalną Value Proposition.

Jej opracowanie jednak nie jest takie proste. Aby spełniała wszystkie warunki, uwzględniała większość zależności potrzebne jest wnikliwe i dogłębne spojrzenie na firmę, na jej otoczenie, na klientów i ich potrzeby, zachowanie, zwyczaje..

Wdrożenie strategii

Opracowanie strategii nie wystarczy, należy ją wdrożyć w życie. Do tego potrzebny jest zespół menedżerów, którzy będą mądrze zarządzać swoimi podwładnymi. Szczególne zadania w tym zakresie przypadają na dział sprzedaży i jego szefa. Wypracowanie odpowiedniej strategii umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych zysków, daje możliwość uniknięcia wojen cenowych, które prowadzą zawsze do spadku rentowności firm. W obecnych warunkach działania, dostępu do informacji na bieżąco, wypracowanie unikalnego modelu działania i przewag konkurencyjnych jest niezmiernie trudne. W zasadzie każde działanie może być prędzej lub później skopiowane przez konkurencję. Stad szczególne znaczenie opracowania właściwego, wyróżniającego się modelu biznesowego, gdyż skopiowanie pewnej całościowej filozofii działania jest znacznie trudniejsze.

Ewaluacja strategii

Ewaluacja wdrożonej strategii polega na monitorowaniu w określonych momentach osiąganych efektów biznesowych.
Zrealizować to można poprzez wprowadzenie wskaźników KPI, spotkań, kontroli wyników.
Bieżące monitorowanie uzupełnione powinno być o działania korygujące, jeśli wystąpią takie potrzeby.
Przegląd realizacji strategii powinien odbywać się raz do roku, podobnie jak aktualizacja celów strategicznych oraz samej strategii.