Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy – czym jest?

Wartościowanie stanowisk pracy to zbadanie jakie na danym stanowisku potrzebne są kompetencje pracownika, jakie są warunki pracy, jaka odpowiedzialność, złożoność i uciążliwości. Na tej podstawie tworzona jest „wycena” punktowa danego stanowiska, pozwalająca na precyzyjne określenie wynagrodzenia dla konkretnego miejsca pracy w zależności od przyjętych kryteriów wartościowania.

Co chcesz oceniać w systemie wartościowania:

Kryteria wartościowania

Cel działania

Cele wartościowania stanowisk pracy mogą być bardzo różne, najczęściej służy ono do opracowania jednolitego systemu wynagrodzeń w danej firmie. Daje poczucie sprawiedliwości, porządkuje  system płac, to co często jest wynikiem braku systemowego podejścia, przyznawania podwyżek pod wpływem szantażu czy konieczności zapewnienia produkcji. Dzięki wprowadzeniu wartościowania stanowisk pracy możliwe jest bazowanie na konkretnych, przyjętych, znanych i obowiązujących kryteriach, a nie na uznaniowości, czy “znajomości”.

Korzyści dla klienta

Wzrost motywacji pracowników poprzez ustalenie prawidłowych proporcji płac za wykonywanie różnorodnych zadań i posiadanie określonych kompetencji

Ustalenie jednolitego poziomu płac zasadniczych

Zapewnienie odpowiednich relacji pomiędzy wymaganiami stanowiska, a predyspozycjami i kwalifikacjami pracowników

Wzrost poczucia sprawiedliwości wśród pracowników

Zwiększenie satysfakcji z pracy

Określenie kluczowych stanowisk w firmie

Zdiagnozowanie stanowisk prze/niedo/szacowanych

Weryfikacja istniejących, stworzenie nowych opisów stanowisk

Uporządkowanie systemu płac, stworzenie jednolitej siatki wynagrodzeń

Spełnienie wymogów prawnych

Zbudowanie ścieżki rozwoju dla pracownika

Sposób działania

  1. Analiza stanu obecnego i określenie celu wartościowania
  2. Analiza, uzupełnienie i stworzenie kompletu opisu stanowisk pracy
  3. Przeprowadzenie rozmów z kluczowymi osobami i wybranymi pracownikami
  4. Iteracja testowa na grupie 10-20 stanowisk
  5. Analiza uwag
  6. Dokonanie 2 i 3 iteracji
  7. Przygotowanie wyceny punktowej
  8. Opracowanie siatki punktowej dla stanowisk
  9. Stworzenie raportu finalnego

Siatka punktowa

Efektem działania jest powstanie siatki punktowej, w której umieszczone są wyniki wartościowania ułożone w funkcji stanowisk obowiązujących w firmie. Dzięki tej siatce możliwe jest ustalenie stanowisk, które są niedoszacowane oraz tych, które są przeszacowane w stosunku do przewidzianych.