Przejdź do treści

akademia hr

80 do 100% dofinansowania

nawet do około 10.000,00 PLN na pracownika

dla kogo?

Korzystać mogą: przedsiębiorstwa bez względu na wielkość, pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę agencyjną, umowę o pracę tymczasową

Przykładowe szkoleniaProgram
Przygotowanie do wyzwań na rynku pracy  Trendy na rynku pracy i ich wpływ na funkcjonowanie firmy i potrzeby pracowników w zakresie komunikacji i zarządzania
Identyfikacja potrzeb rozwojowych firmy i przełożenie ich na strategię HR ukierunkowaną na zróżnicowany rozwój
Cztery pokolenia, różne postawy, wymagania i potrzeby
Szacunek dla różnic między pokoleniami
Budowa pozytywnej postawy wobec pokolenia wchodzącego na rynek – co wnoszą, czego możemy się od nich nauczyć
Zarządzanie skupione na ludziach i nadawaniu sensu pracy
Regularny feedback – jak często udzielać informacji zwrotnej?
Autentyczność – jakie zachowania i wypowiedzi są źle odbierane przez młode pokolenie
Trend nasilający się w ostatnich latach – quiet quitting – jak przeciwdziałać u siebie w firmie
Badanie satysfakcji pracowników
Angażowanie pracowników i budowanie motywacji wewnętrznej
Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy  Zmiany wynikające z przeobrażeń na rynku pracy
Dobre praktyki HR innych organizacji
Identyfikacja potrzebnych zmian
Analiza zmian i możliwości ich wprowadzenia
Wysłuchanie pracowników i korzystanie z ich wiedzy
Zbieranie opinii i konsultowanie się z zespołem, dawanie wpływu na wdrażane zmiany
Narzędzia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie HR
Łączenie celów firmy z korzyściami dla pracowników
Plan wdrożenia wybranych zmian w obszarze polityki personalnej
Rozwój zachowań wspierających wdrażane zmiany
Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową  Procesy demograficzne w Polsce i w Europie Pokolenie X, Y, Z i pokolenie snow flakes – styl pracy, różnice i podobieństwa, ewentualne nieporozumienia
Zróżnicowany wiekowo zespół jako szansa dla rozwoju firmy i pracowników
DiSC – style zachowań w pracy a różne pokolenia Co motywuje? Co stresuje?
Jakie są potrzeby komunikacyjne różnych pokoleń, na co zwrócić uwagę?
Doskonalenie komunikacji ze współpracownikami
Budowanie zespołów zróżnicowanych wiekowo i atmosfery sprzyjającej  integracji pracowników i zaangażowaniu w pracę
Wykorzystanie mocnych stron do budowy współpracy
Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy  Badanie kompetencji pracowników Identyfikacja talentów i wzmacnianie pracowników
Aspiracje i potrzeby rozwojowe różnych grup wiekowych
Rozwój wiedzy branżowej
Rozwój pracowników w oparciu o mocne strony
Udzielanie informacji zwrotnych dostosowanych do potrzeb rożnych pokoleń
Przekazywanie wiedzy między pokoleniami
Wzmacniająca pochwała Green feedback – informacja zwrotna nastawiona na rozwój
Budowanie odpowiedzialności za swój rozwój
Trening rozmów
Pomoc w nauce standardów pracy i kontaktu z klientem Intermentoring
Rozwój kompetencji komunikacyjnych i współpracy w zespole zróżnicowanym wiekowo
Budowa pozytywnego nastawienia wobec pracy, firmy, klientów, siebie nawzajem
Kierownik jako mentor, coach Trudne sytuacje z pokoleniem snow flakes
Przeciwdziałanie wypaleniu
Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością  Specyficzne podejście do pracy i współpracy osób z różnych kultur
Różnice kulturowe w zespole jako źródło inspiracji i innowacji w firmie
Budowanie rozwiązań zapewniających równe traktowanie pracowników bez względu na płeć, pochodzenie, przekonania, narodowość
Identyfikowanie konfliktów związanych z różnorodnością i wielokulturowością
Narzędzia rozwiązywania konfliktów Case study Symulacje rozmów
Umiejętność wdrożenia polityki równości szans, niedyskryminacji i transparentności  Mobbing czym jest, a czym nie jest
Kto może być mobberem
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Co robić w przypadku wystąpienia mobbingu
Procesy HR – rekrutacja i selekcja, awanse i rozwój, polityka wynagrodzeń, podział pracy w oparciu o zasady równości szans
Przygotowanie procedury przeciwdziałania dyskryminacji i mobingowi w miejscu pracy
Przegląd procesów HR pod kątem potrzebnych zmian
Wdrożenie polityki równości szans, niedyskryminacji i transparentności
Budowa prorodzinnej kultury pracy  Organizacja pracy a godzenie ról zawodowych i prywatnych
Potrzeby pracowników w różnych fazach życia rodzinnego
Wpływ sytuacji pracowników na styl pracy i związane z tym wyzwania dla osób zarządzających
Potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy (właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników planujących założenie rodziny, pracowników rodziców, pracowników opiekujących się rodzicami, innych)
Poszukiwanie rozwiązań
Zarządzanie ryzykiem
Monitorowanie sytuacji pracowników w przypadku zmiany poziomu świadczenia pracy Prowadzenie rozmów wyjaśniających i poszukujących rozwiązań