W 2016 roku dofinansowanie w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro) wynosi 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm wynosi 80%. Jednocześnie kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.